Katzeköpp

Immer, wenn jeviert wütt, wütt et och ald ens jett lauter. Datt häng domött sesamme, datt die, die viere, zeje welle, datt se sech freuje und datt et önne joot jeht. Wenn et jett Jodes ze drenke jüv, dann bliev jett Radau jarnett us. Datt jilt opp jeden Fall an de Kermesdaach: Dann wütt jesonge, jejuckjack un hura jeschroue, watt de Stemm hält, 4 Daach lang.

Ävver dat es alles nix jeen Bröjens Konrad sing Böllerschöß. Wenn die kraaden, schlooche de schwatte Mäele Alarm, de Honder stüvden en et Hondich, de Köh floche en de Kette un de Puute finge an ze braatsche. Selevs alde Landser vom letzte un vürletzte Kreech seiten: “Donnerkeil!³. Die ömliegende Dörper krette de Krach och noch mött. Un datt wor joot esu, denn datt trok mi Besök, wie et jrötzte Kermesplakat. Esch erinner mech noch joot, datt esch als kleene Boosch och düschtisch bang wor, wenn et opp Kermes an die Scheeßeree jing. Äffer datt wor dem alde Bröjens ejaal. Vüür de Kermesdach krett dä de Katzeköpp en der Schüür us d´r Eck, ditt ene Emmer Wasser droppschödde, damöt et Spennejewebbs un dr Stüff dovon jing, un stalden se en d´r Bonged.

Watt “Katzeköpp" send? Katzeköpp send also Denger, do kann mer möt scheeße. Die send uns, wie enne Mörser, wo so vör hunderte von Joore Nüüs möt beschosse hant. Opp ener decke Iserplaat es e deck Iserröhr schräsch opjezatz. Datt Janze es us Jossieser en enem Stöck gemaat. En dem schräje Röhr es e fengerdeck Loch von oave bis baal engs Röhr, baal am Eng es no usse hin en dem schräge Röhr e klee Lörsje für de Lont. Un mött su nem Katzekopp kann m´r scheeße.

Wie datt jeet? Datt kann esch ösch verzelle, weil esch datt als Kenk off hann möttjekreje. Esch hat mi Schloofzemmer em alde Hermesdenge no d´r Strooß hin, also opp Bröjens Bonged un Jaad ebaan. Do hann esch off jehürt,wie Konrad Kermessonndaachs morjens lade ditt. Esch hann öm och jefrooch, wie datt jing. Also: Zuiersch wütt enn datt kleene Lösje e Knöppelsche jedööt un dann en datt jruete schwatte Polever jeschott.Dann wuet Papier en dat jruete Looch jestopp. Datt Papier wuet noch möt enner decke lange Schruuv richtisch faßjeklopp. Datt wor datt Jeräusch, watt esch vom Bett us hüre kunnt.

Jetz moß nur noch datt Lörsje för de Lont opjemaat werde un noch e bisje Polever do erenn jeschott werde. Dann wor d´r Katzekopp schärp un esch alt wijr enjeschloofe. Konrad maaden sech jetz zuiesch en joede dressijer Handelsjold aan un dann ditt he “Reveille³ scheeße, also et Dörp wecke em 6 Uhr. Beem ieschte Schoß floch de Jarding vom Finster un esch us em Bett, su verschreck wuut esch.

Konrad sät immer: “Do müßt er ösch nix drus maache. Watt sull esch dann sare? Esch stonn jo fass doneave!³ Tatsächlich! Wenn de Konrad die Katzeköpp selevs en Roh jelade hatt, dann ditt de möt singer Zijar zünde. Normal wütt ene Lapp an e Stöck Bunnejeert jebonge, möt Terpentin jedränk, en Brank jesteeche un dann an die Lont jehalde. Dann wore wennestens e paar Meter dotösche.

Bee Konrad moß dat net senn. Wenn de et dropp hatt, dann ditt dä datt Papier zum stoppe noch naß maache. “ Dann kraache se iesch richtisch! Un wenn d´r Katzekopp dorch d´r Schoß ´ne halve Meter von d´r Erd sprenge deet, dann wor joot jelaade! Konrad hat sowiso vüll Freud am Scheeße.

De soaß d´r janze Wenkter do un ditt Bleekorele jeeße. Die hat de nüdisch vör de Vuelbüx. Möt der jing de zesamme möt dem decke Schmed von d´r Hubbelswuusch de Schötzefeeste ronkeröm aff. Möt d´r Vuelbüx wuet nämlich d´r Schützekönning jeschoße.

De Vuelbüx jüff et net mi, Bröjens Konrad och net mi. Äffer de Katzeköpp send noch do! Nur, die send stell. Seit en de 60iger un 70iger Jore de Terroriste opptauchden, wor et immer schwerer, an Polever ze komme. Wä net Scheeßmeester wor, dorfde net mi scheeße un schon jarnet möt Katzeköpp. Scheeße dont jetz de Kanonne us Nüüs. Datt es schaad, denn möt Katzeköpp wor et urtümlicher.

Die Proofe, die neave dem Bröjens d´r Jaad hant, sind äffer fruh. Jetz datt scheeße es sauber. Möt Katzeköpp wor dat net esu, denn wenn d´r Schoß kraaden, joov et nett nur Qualem. Et renden och dausende von Papierschnibbele vom Himmel bee Proofe in d´r Jaad. So, jetz west er, watt datt möt Katzeköpp op sech hätt. Äffer waröm die “Katzeköpp³ hesche, datt weß kenne mi!

Martin Kluth


Bildstock     -     Polonäs un Polka

Helpenstein

Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke bitte ein Mail an info_at_helpenstein.com. Wir melden uns bei Dir.

Viel Spass beim stöbern auf unserer Homepage wünscht das Team von www.helpenstein.com.

Social Links

© 2007 - 2024 www.helpenstein.com | Powered by REDAXO