Polonäs un Polka Masolka

Kermes es net nur Beer drenke un joodes Ääse, sech fein maache un vüll Besök hann. Kermes es och – un datt vör allem – dangese jonn. Dofür wütt schließlich et Zelt oppjesatz. Do jing et döckes weld her, denn welde Dänges jov et immer: Scharlsten, Wuggi-Wuggi, Twiss un wie se all hesche. Och hück wütt doll jedanges!

Müllisch Lissbett (Elisabeth Konrads) hat et levs de Polonäs: De Musik spilde schöne Wanderliedsches, die mer all möt songe. Et wut sech opjestallt, d´r ene henger em angere, un dann jing et loss. Zeiesch jing et nur üvver de Dangesfläch, dann langes de Thek un wijer öm, bis am Eng vom Zelt. Et komen immer mi, die sech anschleeße didde. Baal wore se all dobee. Jetzt sprong de Musik opp. De vom Schlachzeuch schnallden sech de decke Trom ömm un dann jing et richtich loß: De Musik vüüran un mer all dohenger …. d´r Zelt eruuß op de Schtrooß, e Schtöck et Dörp eropp un dann wijer öm. Un weil datt immer e su wor, jing et och dis Tuur wijer an de Moppebuud vorbee. He mosse die Keerls denne Frollück en Mopp koofe, bervüür et wickter jing, wier en et Zelt. He hatt Bröjens Konrad d´r Enjang möt enem querrjestallde Dösch versperrt. Do mosse die Päärches zesamme drüver klömme. Henger dem Dösch stung Konrad un hilt sing jolde Täscheuhr huuch üvver de Dösch.

Wenn jetz e Päärche oave dropp soos, moß Konrad sing Uhr jebütz werde. De trok die nätürlich fott, wenn die zwei möt d´r Muul vör d´r Uhr woore, su datt se sich bütze mosse. Ne, watt wor datt schön! De Polonees wor ävver domött noch net am Eng. Jetz jing et an de Thek, denn he mosse die Frollük denne Kerls e Schnäppsje uusjeave. Dann jing et wijer op de Dangesfläch, wo sech de Polonäs opplöse ditt, denn de Musik fing möt d´r Polka aan. Die wuet immer zo zwedd jedanges.

Zuisch höösch un dann immer flotter un immer ronk. All wueden et richtich doll em Kopp, ävver et jing immer flotter ronk, bis et ijschte Päärche stoleperden un fild. Dann floche die, die do henger kome, dropp, un immer dropp, bis datt nur noch ene decke Knäujel Lück op d´r Dangesfläch looch.

Datt jov blaue Flecke, dreckelije Pluute, ald ens ene affjeresse Mau, selde Troone äfer immer vüll Freud, denn en däm Jewöhl kunnt mer och unjesenn “weech föhle³ ….

Martin Kluth


Katzeköpp     -     Vereinslokal

Helpenstein

Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, dann schicke bitte ein Mail an info_at_helpenstein.com. Wir melden uns bei Dir.

Viel Spass beim stöbern auf unserer Homepage wünscht das Team von www.helpenstein.com.

Social Links

© 2007 - 2024 www.helpenstein.com | Powered by REDAXO